VYBEER SA VON
A VYHRAJ VýLET
NA OKTO
BERFEST 2017!

AKO môžem
súťažiť?

Kopletné
podmienky
súťaže tu.

x KOMPLETNé PODMIENKY súťaže
VYBEER SA VON

Preambula

Štatút spotrebiteľskej súťaže „vyBEER sa von“ (ďalej len „Súťaž“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, so sídlom Záhradnícka 4148/21, 811 07 Bratislava – Staré mesto (ďalej len „Organizátor"), ktorého členovia sú pivovary Heineken Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391; Pivovary Topvar, a.s.; so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 a Pivovar STEIGER a.s., Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne, IČO: 36 051 691 (ďalej len „Členovia Organizátora“).

II. Čas a miesto trvania Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky vo vybraných Horeca prevádzkach odo dňa 05.04.2017 do dňa 26.04.2017.
 2. Celkový počet vybraných Horeca prevádzok určí Organizátor. Kompletný zoznam vybraných Horeca prevádzok je počas Súťaže k dispozícii na webe www.vybeersavon.sk.

Uvedené Horeca prevádzky zapojené do Súťaže budú označené reklamným a propagačným materiálom (samolepka na všetkých vstupných dverách do danej prevádzky a stojančekmi formátu A6 umiestnenými na stoloch) a bude v nich k dispozícii na nahliadnutie tento štatút. (ďalej ako „Horeca prevádzky“ alebo „Spoluorganizátor“)

III. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby – zákazníci Horeca prevádzok, starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako „Súťažiaci"), ktorí splnia podmienky stanovené v čl. IV tohto štatútu s výnimkou:
  1. Zamestnancov a/alebo osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre Organizátora a/alebo Spoluorganizátora a/alebo Členov Organizátora na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru upravených zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a ich blízkych osôb,
  2. štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov reklamných a promotion agentúr zúčastnených na tejto Súťaži, a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto Súťaže, alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom; a ich blízkych osôb,
  3. osôb, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k Organizátorovi a/alebo Spoluorganizátorovi a/alebo Členom Organizátora, a ich blízkych osôb,
 2. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi bez zbytočného odkladu vrátiť respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
 4. Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže vyhlasujú, že:
  1. súhlasia s podmienkami Súťaže uvedenými v tomto štatúte,
  2. svoju účasť v Súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet,
  3. prejavujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku VIII tohto štatútu.

IV. Pravidlá Súťaže

 1. Podmienky účasti v Súťaži

  Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá:

  1. si dňa 05.04.2017, 12.04.2017, 19.04.2017 a/alebo 26.04.2017 vo vybranej (konkrétnej) Horeca prevádzke zakúpi minimálne jedno 0,3l alebo 0,5l pivo (ďalej ako „súťažné pivo“),
  2. má vek minimálne 18 rokov,
  3. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  4. vyplní súťažnú kartičku, pričom v nej uvedie minimálne: svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a vek,
  5. na súťažnú kartičku nalepí minimálne jednu a maximálne štyri súťažné nálepky,
  6. súťažnú kartičku vhodí do súťažného boxu označeného logom Súťaže (ďalej len „Box“), spravidla umiestneného za barom konkrétnej Horeca prevádzky zapojenej do Súťaže, čím prejaví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku VIII tohto štatútu a súhlas s pravidlami Súťaže uvedenými v tomto štatúte.

  Pre odstránenie pochybností, Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže a súťažiť o výhry aj vo viacerých Horeca prevádzkach, jeho účasť/aktivita v Súťaži je však vyhodnocovaná v každej z Horeca prevádzok samostatne a nezávisle.

 2. herný princíp
  1. Súťažiaci dostane od personálu Horeca prevádzky súťažnú kartičku, ktorú si uschová počas celého trvania Súťaže. Súťažiaci počas jednej až štyroch súťažných stried zbiera súťažné nálepky, ktoré je povinný najneskôr do 27.04.2017 nalepiť na súťažnú kartičku, a tú následne odovzdať do súťažného Boxu, spravidla umiestneného za barom konkrétnej Horeca prevádzky zapojenej do Súťaže. Box bude k dispozícii v čase od 26.04.2017 do 27.04.2017 vo všetkých Horeca prevádzkach zapojených do súťaže. Súťažnú nálepku dostane súťažiaci od personálu vo vybranej Horeca prevádzke vždy len k prvému pivu toho dňa. Súťažná kartička musí obsahovať minimálne jednu, maximálne však štyri súťažné nálepky. Nálepka má každý týždeň inú farbu. A to konkrétne:
   05. 04. 2017 – súťažná nálepka má žltú farbu
   12. 04. 2017 – súťažná nálepka má modrú farbu
   19. 04. 2017 – súťažná nálepka má hnedú farbu
   26. 04. 2017 – súťažná nálepka má oranžovú farbu
  2. Osoba, ktorá sa zapojí do Súťaže môže v záverečnom žrebovaní získať jednu či neobmedzený počet cien, čo závisí od počtu súťažných kartičiek, ktoré vhodí do Boxu a následne sa dostanú do žrebovania. O tom, o ktoré výhry bude Súťažiaci súťažiť, rozhoduje počet rôznofarebných nálepiek nalepených na súťažnej kartičke. Výhry sú podrobne popísané v článku V  bode 1 tohto štatútu.
  3. Kontaktné údaje poskytnuté Súťažiacimi v Súťaži slúžia pre identifikáciu súťažiaceho a  uľahčenie komunikácie Organizátora so Súťažiacim. Prostredníctvom kontaktných údajov Súťažiaceho sa pri preberaní výhry a/alebo kedykoľvek v priebehu Súťaže bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých Súťažiacim na základe predloženého občianskeho preukazu.

V. Výhra

 1. Výhrou v Súťaži sa rozumie:
  1. 1x výlet na Oktoberfest 2017 do Mníchova v čase od 27.09.–29.09.2017 pre maximálne šesť osôb (rozumej vyžrebovaná osoba a ňou určených max. päť ďalších výhercov, ktorí majú viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a súhlasili s prevzatím výhry za podmienok uvedených v tomto štatúte. Pre odstránenie pochybností vyžrebovaná osoba môže ako ďalších výhercov označiť žiadnu až maximálne päť ďalších osôb. V rámci tejto výhry Organizátor uhradí maximálne šesť člennej skupine spiatočnú dopravu ležadlovým vlakom (Mimoriadny Oktoberfest vlak ŽSSK), vstupenky na Oktoberfest 2017 a cestovné poistenie v dátume 27.09.–29.09.2017. Organizátor je v prípade zrušenia Mimoriadneho Oktoberfest vlaku ŽSSK povinný zabezpečiť výhercom inú alternatívnu dopravu, pričom si vyhradzuje právo, vybrať ju podľa vlastného uváženia.
  2. 1x chata na víkend pre maximálne desať osôb (rozumej vyžrebovaná osoba a ňou určených max. deväť ďalších výhercov, ktorí majú viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a súhlasili s prevzatím výhry za podmienok uvedených v tomto štatúte. Pre odstránenie pochybností vyžrebovaná osoba môže ako ďalších výhercov označiť žiadnu až maximálne deväť ďalších osôb. V rámci tejto výhry Organizátor uhradí maximálne desaťčlennej skupine ubytovanie na dve za sebou idúce noci na chate (ubytovacie zariadenie so sociálnym zariadením a kuchyňou) na území SR a spiatočnú dopravu autom, vlakom alebo autobusom, podľa vlastného uváženia Organizátora z miesta trvalého bydliska výhercov na chatu. Organizátor si vyhradzuje právo určiť dátum a miesto pobytu, pričom pobyt musí byť uskutočnený najneskôr do konca roku 2017.
  3. 3x návšteva obľúbeného pivovaru ktoréhokoľvek z Členov Organizátora s ochutnávkou piva na území SR, pre maximálne 10 osôb (rozumej vyžrebovaná osoba a ňou určených max. deväť ďalších výhercov, ktorí majú viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a súhlasili s prevzatím výhry za podmienok uvedených v tomto štatúte. Pre odstránenie pochybností vyžrebovaná osoba môže ako ďalších výhercov označiť žiadnu až maximálne deväť ďalších osôb. V rámci tejto výhry Organizátor uhradí max. 10 člennej skupine spiatočnú dopravu autom, vlakom alebo autobusom, podľa uváženia Organizátora z miesta trvalého bydliska výhercov do navštíveného pivovaru, občerstvenie a program v tom danom dni. Organizátor si vyhradzuje právo určiť dátum a miesto návštevy pivovaru, pričom návšteva musí byť uskutočnená do konca roku 2017.
  4. 100 menších výhier - propagačné predmety Členov Organizátora, a to najmä pivné krígle, otvárače fliaš a  tričká, pričom za jednu výhru sa bude považovať minimálne jeden propagačný predmet Členov Organizátora, t.j. jednu zo 100 výhier môže tvoriť jeden propagačný predmet, prípadne viacero propagačných predmetov súčasne. O konkrétnom zložení každej jednotlivej zo 100 menších výhier rozhodne Organizátor v deň žrebovania výher.
  (ďalej ako „výhry“).
 2. Výhry sú usporiadané do štyroch podkategórií, pričom počet a farba nalepených nálepiek platných pre každú súťažnú stredu rozhoduje o tom, v ktorej žrebovacej podkategórii sa bude nachádzať tá-ktorá súťažná kartička. Ak súťažiaci odovzdá súťažnú kartičku s/so:
  1. 4 nálepkami, pričom každá z nich je inej farby a zodpovedá každému zo štyroch súťažných týždňov, táto bude zaradená do žrebovania o všetky ceny v tejto Súťaži až do momentu, kým je kartička vyžrebovaná, potom sa už do ďalšieho žrebovania nevracia, to neplatí, ak sa jedná o vyžrebovaného prvého a druhého náhradníka v zmysle bodu 3 tohto článku,
  2. 3 nálepkami, pričom každá z nich je inej farby a zodpovedá trom zo štyroch súťažných týždňov, táto bude zaradená do žrebovania o všetky ceny v tejto Súťaži okrem výletu na Octoberfest 2017 pre šesť osôb - až do momentu, kým je kartička vyžrebovaná, potom sa už do ďalšieho žrebovania nevracia, to neplatí, ak sa jedná o vyžrebovaného náhradníka v zmysle bodu 3 tohto článku,
  3. 2 nálepkami, pričom každá z nich je inej farby a zodpovedá dvom zo štyroch súťažných týždňov, bude zaradená do žrebovania o všetky ceny v tejto Súťaži okrem výletu na Octoberfest 2017 pre šesť osôb a  víkendovej chaty pre max. desať osôb - až do momentu, kým je kartička vyžrebovaná, potom sa už do ďalšieho žrebovania nevracia,
  4. 1 nálepkou, ktorá zodpovedá jednému zo štyroch súťažných týždňov, táto bude zaradená do žrebovania o všetky ceny v tejto Súťaži okrem výletu na Octoberfest 2017 pre šesť osôb, víkendovej chaty pre max. desať osôb a 3x návštevu pivovaru, ktoréhokoľvek z Členov Organizátora na území SR s ochutnávkou piva - až do momentu, kým je kartička vyžrebovaná, potom sa už do ďalšieho žrebovania nevracia. Pre odstránenie pochybností, ak na súťažnej kartičke budú dve alebo viac nálepiek rovnakej farby, takéto nálepky sa budú pre potreby Súťaže považovať za jednu nálepku.
 3. Žrebovanie všetkých výhier prebehne za prítomnosti Organizátora a Členov Organizátora najneskôr do 45 dní od skončenia Súťaže, pričom Súťaž sa považuje za skončenú dňa 27.04.2017. Kompletný menný zoznam všetkých výhercov bude najneskôr nasledujúci deň po žrebovaní dostupný na webe Súťaže www.vybeersavon.sk, a to v rozsahu: meno, priezvisko a názov mesta, v ktorom majú výhercovia trvalý pobyt. Pri žrebovaní troch hlavných výhier (tým sa myslí: 1x výlet na Oktoberfest 2017 pre maximálne 6 osôb, 1x chata na víkend pre maximálne desať osôb a 3x návšteva obľúbeného pivovaru s ochutnávkou piva, ktoréhokoľvek z  Členov Organizátora na území SR pre maximálne 10 osôb) budú vždy po vyžrebovaní výhercu následne vyžrebovaní aj dvaja náhradníci. Nárok na výhru prináleží náhradníkovi v momente, keď vyžrebovaný výherca výhru odmietne alebo si ju nepreberie do desiatich pracovných dní od kontaktovania výhercu zo strany Organizátora alebo ak sa Organizátorovi nepodarí výhercu kontaktovať do desiatich pracovných dní od žrebovania. V takom prípade Organizátor pristúpi k odovzdaniu výhry jednému z dvoch náhradníkov, pričom nárok na výhru majú náhradníci v rovnakom poradí v akom boli vyžrebovaní. Ak prvý náhradník výhru odmietne alebo si ju nepreberie do desiatich pracovných dní od kontaktovania prvého náhradníka zo strany Organizátora alebo ak sa Organizátorovi nepodarí prvého náhradníka kontaktovať do desiatich pracovných dní, od kedy mu vznikol nárok na výhru v zmysle predchádzajúcej vety, Organizátor pristúpi k odovzdaniu výhry druhému náhradníkovi v poradí. Ak druhý náhradník výhru odmietne alebo si ju nepreberie do desiatich pracovných dní od kontaktovania druhého náhradníka zo strany Organizátora alebo ak sa Organizátorovi nepodarí druhého náhradníka kontaktovať do desiatich pracovných dní, od kedy mu vznikol nárok na výhru v zmysle predchádzajúcej vety, Organizátor si vyhradzuje právo naložiť s výhrou podľa vlastného uváženia. Po vyžrebovaní prvého a druhého náhradníka bude výherná kartička odfotená a budú z  nej odpísané údaje a táto sa následne vráti späť, aby sa prvý a druhý náhradník mohli zúčastniť žrebovania o ďalšie ceny v poradí.
 4. Výherca je o nároku na výhru upovedomený Organizátorom najneskôr do troch dní po vyžrebovaní všetkých výhier v prípade, že sa jedná o jednu z troch hlavných výhier. K oznámeniu o výhre bude použitý email alebo telefónne číslo, ktoré výherca zadal pri registrácii do Súťaže. E-mail alebo telefónne číslo budú použité výhradne k informovaniu o výhre. Ak sa jedná o jednu zo 100 menších výhier, výhercovi je výhra bez upovedomenia zaslaná do 30 dní od žrebovania. 100 menších výhier bude výhercom zaslaných poštou alebo kuriérom. Ak pošta alebo kuriér vráti Organizátorovi zaslanú výhru ako nedoručiteľnú z  akéhokoľvek dôvodu (t.j. výhru sa pošte alebo kuriérovi nepodarí výhercovi doručiť z akéhokoľvek dôvodu), nárok výhercu na výhru zaniká a Organizátor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.
 5. Prvý výherca, resp. prvý a druhý náhradník jednej z troch hlavných výhier uvedených v bode 1 písm. a), b) a c) tohto článku má právo oznámiť Organizátorovi ďalších výhercov, pričom u každého uvedie meno, priezvisko, telefonický kontakt a vyhlási, že tieto osoby súhlasili s poskytnutím svojich osobných údajov Organizátorovi za účelom, aby ich Organizátor kontaktoval v súvislosti prejavením súhlasu s týmito Štatútom, s prevzatím výhry a so spracovaním osobných údajov.
 6. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.

VI. Doplnková súťaž na Facebooku

 1. Doplnková súťaž prebieha v rovnakom čase ako Súťaž, na území Slovenskej republiky vo vybraných Horeca prevádzkach, a to v každú stredu v čase odo dňa 05.04. 2017 do dňa 26.04.2017.
 2. Doplnkovej súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá:
  1. má vek minimálne 18 rokov,
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  3. odfotí seba a svojich kamarátov vo vybranej Horeca prevádzke, v ktorej sa zapojil do súťaže a  vloží túto fotografiu na svoj facebookový profil s hashtagom #vybeersavon, pričom tak musí urobiť počas ktorejkoľvek zo súťažných stried, do záverečnej v danej vybranej Horeca prevádzke, kde sa nachádza. Súťažiaci tak môže urobiť počas všetkých súťažných stried a počet fotiek je neobmedzený, uverejnené snímky však musia byť v súlade s dobrými mravmi.
 3. Vložením fotografie na svoj facebookový profil s hashtagom #vybeersavon prejaví súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku VIII tohto štatútu a  súhlas s pravidlami doplnkovej súťaže uvedenými v tomto štatúte.
 4. Organizátor podľa vlastného uváženia, vyberie z fotografií zapojených do doplnkovej súťaže, spĺňajúcich pravidlá doplnkovej súťaže, desať víťazných fotografií, a zoznam výhercov doplnkovej súťaže zverejní, vždy najneskôr do šiestich dní od dotknutej stredy, na facebookovej stránke Milujem pivo a webe Súťaže www.vybeersavon.sk. Každý súťažiaci, ktorého fotka bude označená ako víťazná, získa od Organizátora kartón piva v plechovkách, t.j. 24 plechoviek x 0,5l piva.
 5. Organizátor bude výhercov kontaktovať prostredníctvom facebooku a požiada výhercu o poskytnutie mena, priezviska, dátumu narodenia, telefónneho čísla a adresy na doručenie výhry.
 6. Výhercovi bude výhra doručená kuriérom. Výherca, resp. osoba, ktorá od kuriéra prevezme výhru, bude povinná občianskym preukazom preukázať, že má vek rovný alebo vyšší ako 18 rokov, t.j. preukázať, že sú splnené podmienky zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
 7. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 30 dní od úplného skončenia Súťaže skontaktovať výhercu prostredníctvom Facebooku alebo víťaz do 30 dní od skončenia Súťaže neoznámi Organizátorovi meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a adresu na doručenie výhry, Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výhru bez kompenzácie.
 8. Ak kuriér vráti Organizátorovi zaslanú výhru ako nedoručiteľnú z akéhokoľvek dôvodu (t.j. výhru sa kuriérovi nepodarí výhercovi doručiť z akéhokoľvek dôvodu), nárok výhercu na výhru zaniká a  Organizátor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.

VII. Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej Pravidlá a tento štatút, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Pravidlá je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže s konečnou platnosťou.
 3. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel Súťaže Súťažiacim je Organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia.
 4. Súťažiaci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v Súťaži, ani požadovať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo Súťaže neexistuje právny nárok.
 5. V prípade doručovania výhry poštou/kuriérskou službou, Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany pošty/kuriérskej služby. Organizátor Súťaže nezodpovedá za zničenie, poškodenie, stratu alebo krádež výhier počas doručovania poštou alebo kuriérom. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
 6. V prípade doručovania výhry poštou/kuriérskou službou, Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu neudaním správnych údajov doručenia.
 7. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 8. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do Súťaže uvedené v článku V tohto štatútu.
 9. Organizátor nebude znášať, a ani zodpovedať za žiadne prípadné ďalšie náklady súvisiace s výhrami, ako napr. za prípadné odvody na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov alebo daň z výhry podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, a pod.
 10. V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Pravidiel.
 11. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
 12. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.
 13. Ďalej Súťažiaci súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných a iných materiáloch môžu byť zverejňované zvukové aj obrazové záznamy výhercov Súťaže a doplnkovej súťaže bezplatne a časovo neobmedzene.
 14. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Organizátor v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje súťažiacim identifikačné údaje prevádzkovateľa, ktorým je Organizátor, ktoré sú: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, so sídlom: Záhradnícka 4148/21, 811 07 Bratislava – Staré mesto Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, so sídlom: Záhradnícka 4148/21, 811 07 Bratislava – Staré mesto.
 2. Organizátor ďalej v súlade s ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje súťažiacim, že pre účely realizácie a vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry, v súlade s podmienkami Zákona o ochrane osobných údajov poveril spracúvaním osobných údajov, a to v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a vek súťažiaceho sprostredkovateľa – 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Blagoevova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36 812 781, zapísanú v obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 47218/B.
 3. Súťažiaci vyplnením súťažnej kartičky a jej vhodením do Boxu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých Organizátorovi za účelom realizácie a vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a vek, a to na obdobie do 31.01.2018.
 4. Súťažiaci vložením fotografie na svoj facebookový profil s hashtagom #vybeersavon dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých Organizátorovi za účelom realizácie a vyhodnotenia doplnkovej súťaže, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a vek, a to na obdobie do 31.12.2017.
 5. Účasťou v Súťaži a Doplnkovej súťaži berie súťažiaci na vedomie a súhlasí, že Organizátor je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, priezviska a názvu mesta, v ktorom majú trvalý pobyt, na facebookovej stránke Milujem pivo, webovej stránke www.vybeersavon.sk a v propagačných materiáloch.
 6. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol Organizátorovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese Organizátora. Súťažiaci má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo odstránenie ich chybného stavu. Ak výherca odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov po vyhlásení výsledkov, tak stráca nárok na výhru.
 7. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

IX. Zmeny a účinnosť štatútu, dostupnosť pravidiel Súťaže

 1. Štatút upravuje práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii spotrebiteľskej súťaže uskutočnenej podľa §3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Štatút sa stáva účinným dňom jeho podpisu.
 3. Štatút je Organizátor oprávnený kedykoľvek zmeniť, a to formou písomného dodatku k tomu štatútu.
 4. Úplné Pravidlá Súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania Súťaže k dispozícii v sídle Organizátora: Záhradnícka 4148/21, 811 07 Bratislava – Staré, na webovej stránke Súťaže www.vybeersavon.sk, ako aj vo všetkých Horeca prevádzkach zapojených do Súťaže. Skrátená verzia pravidiel Súťaže bude poskytnutá na informačných letákoch Spoluorganizátora.

Apríl
5.
12.
19.
26.
V APRíLI SA
VYBEER VON

V APRíLI SA
VYBEER VON
V stredu poď “na jedno“ so svojimi kamarátmi, lebo
streda je víkend uprostred týždňa. Stará známa múdrosť
hovorí, že čím viac času stráviš so svojimi kamarátmi,
tým viac času stráviš so svojimi kamarátmi.

NAVšTíV VYBEERANé
PREVáDZKY

NAVšTíV VYBEERANé
PREVáDZKY
Zober svojich kamošov do jednej z vybeeraných prevádzok
na celom Slovensku a zapoj sa do súťaže o skvelé ceny.
Klikni a pozri mapu, ktoré prevádzky sú to.

ZBEERAJ NÁLEPKY
DO HRACEJ KARTY

ZBEERAJ
NÁLEPKY

K prvému pivu dostaneš samolepku (každý týždeň iná
farba) – nalep ju do kartičky. Urob tak každú aprílovú
stredu a na konci súťaže (26.-27. apríla) hoď kartičku
do boxu v ktorejkoľvek vybeeranej prevádzke.

HRAJ O NAšE
VYBEERANé CENY

HRAJ O NAšE
VYBEERANé CENY
O tom, či súťažíš o VÝLET NA OKTOBERFEST 2017, VÍKEND NA CHATE s kamošmi, NÁVŠTEVU OBĽÚBENÉHO PIVOVARU alebo 100 ďalších cien, rozhodneš Ty sám, počtom samolepiek (v štyroch rôznych farbách) na tvojej súťažnej kartičke. Nezabudni tiež, že ju na konci súťaže (26.-27. apríla) musíš hodiť do boxu vo vyberanej prevádzke.

VYBEERANé CENY

VÝLET NA
OKTOBERFEST
2017

1 x víkend na chate
pre 10 ľudí
3 x NáVšTEVU
OBĽúBENéHO PIVOVARU
+ 100 ďalších cien
Ceny VybeerSaVon

čo za 4 NÁLEPKY

Za štyri vyzbierané nálepky sa tvoja hracia karta dostane do žrebovania o fantastický VÝLET NA OKTOBERFEST 2017 pre partiu 6 ľudí a všetky ostatné súťažné ceny.

čo za 3 NÁLEPKY

Za tri nálepky máš šancu získať 1× VÍKEND NA CHATE PRE 10 ĽUDÍ pre 10 ľudí, 3× návštevu obľúbeného pivovaru s ochutnávkou alebo jednu zo 100 vecných cien.

čo za 2 NáLEPKY

Za dve nálepky si v hre o 3× NÁVŠTEVU OBĽÚBENÉHO PIVOVARU S OCHUTNÁVKOU , alebo o jednu zo 100 vecných cien.

čo za 1 NáLEPKU

Za jednu nálepku hráš o JEDNU ZO 100 VECNÝCH CIEN.

NáJDI SI SVOJU
VYBEERANú PREVáDZKU

Mapa Prevadzok

Banská Bystrica

KLUB 77, Horná 54
NAUTILUS, Skuteckého 3

Fiľakovo

EURÓPA BAR, Námesie Koháryho 6

Kremnica

POHOSTINSTVO ŠTROFFEK, Kutnohorská 7

Lučenec

BIELA LABUŤ, Mestský Park 1707
Z-BEER, Nákladná žel. Stanica

Zvolen

KAVIAREŇ LOMNIČKA, Pribinova 95

Žarnovica

STREET PUB, Bystrická 28

Žiar nad Hronom

BILIARD CLUB - ŽIARČAN, Sládkovičova 12

Bratislava

BRITISH ROCK STARS, Námestie 1. mája 14
CLUB KOLIESKO, Banšelová 3
COBRA PUB, Karpatská 2
DÚBRAVSKÁ PIVÁREŇ 1, Gallayova 3127
GOLDEN VEGAS (HRON), Dudvážska 5
KRÁLOVSKÁ PIVÁREŇ, Manesovo námestie 5
MAMUT PUB, Cintorínska 32
PLANETKA, Drieňová 1087/37
POLE POLE, Kazanská 58
PUB U ZELENÉHO STROMU, Obchodná 43-45
RANDAL CLUB, Karpatská 2
RANDEVÚ CAFE BAR, Jozefská 17
RE:FRESH CLUB, Ventúrska 5
ROCK OK PUB, Šafárikovo nám. 77/4

Dubnica nad Váhom

DOORS, 1. Mája 340
KONIBAR, Štúrova 91

Handlová

S PUB, Morovnianska Cesta 1

Považská Bystrica

TATRAN, Kmetova 10 / 37

Prievidza

CENTRAL PUB, Necpalská cesta 1
CHEERS PUB, J. M. Hurbana 858/2

Púchov

ALFA, Chmalinec 728

Trenčín

DA VINCI, Vajanskeho
MIKES GARAGE, Zlatovská 2763
SAFARI BAR, Staničná 330
STEPS, Sládkovičova 6

Dunajská Streda

ZERDA 1250, Trhovisko

Šamorín

ŠAMORÍNSKA PIVÁREŇ U DROZDA, Bratislavská cesta 394

Trnava

ČAJKA, Halenárska 6
MUSIC CAFFE, Športová 1
PARTIZÁNI, Námestie SNP 1
RELAX, Rybníkova 16

Komárno

PIVÁREŇ KELTIC, Komenskeho 13
PUB ZLATÝ BAŽANT, Špitalská 19

Nitra

BIZZARE CLUB, Mostná 42
FRANKIE ROCK CLUB, Mostná 42
IRISH PUB, Kupecká 12
MUSIC A CAFE, Akademická 1/A
STARÁ KOTOLŇA, Topoľová 4

Nové Zámky

IRISH PUB, Majzonovo námestie 2/B

Šaľa

PIVÁREŇ POHOTOVOSŤ, Pázmana 915

Šurany

Topoľčany

PAPKO PUB, Palárikova 858/9
PIVAREN MARINA, Tribečská 19

Veľké Zálužie

SPACE BAR, Veľká Urbánkova 719

Košice

COLLEGE CAFE, Medická 1
COLLOSSEUM, Dominikánske nám. 34
FACE CLUB, Boženy Němcovej 28
JEKYLL & HYDE, Hlavná 97
PIZZA SOUTH 31, Južná trieda 31
PORTER HOUSE, Kováčska 268/47
TABAČKA, Gorkého 2

Moldava nad Bodvou

BOWLING K5, Ľ.Štúra 12

Rožňava

ROSES IRISH PUB, Šafariková 4

L.Mikuláš

VIX PUB, Nábr. 4 Apríla 1998

Martin

BAR HERŇA CENTRÁL, A. Medňaského 16
PUB VIECHA POD BRÁNOU, M.R.Štefánika

Námestovo

POHOSTINSTVO DOLINA, Mlynská 640/47

Ružomberok

PIVÁREŇ NOVÉ KORZO, Podhora 1299/37

Žilina

ATOMIC, A.Rudnaya - Bunker
EMÓCIA, M. R. Štefánika 2
K2, Hečkova 6
LEVELS CLUB, Radičná 6
MENZA, M.Urbana 2543/6
PALADEO, Vysokoškolákov 3836
SMER MUSIC BAR, R. Zaymusa 72/8

Levoča

YPSILONKA KLUB/PUB Y, Železničný riadok 29/1238

Poprad

KBK STODOLA, Francisciho 19
ROCK FABRICK, Podtatranská 149/7

Prešov

EXTREME MUSIC CLUB, Zemplínska 1
LINEAS BOWLING, Budovateľská 14
WAVE CLUB, Hlavna 121

St.Ľubovňa

MP CAFE BAR, Letná 6

Svidník

MONTE CARLO, 8. Mája 757

VYBEERANý PROGRAM

VYBEERANý UNPLUGGED
KONCERT TALKSHOW
A TOMáš SLOBODA

NOVé ZáMKY
BRATISLAVA
KOŠICE
TRENČÍN
KREMNICA
ŽILINA

VYBEERANé
SILNé REčI

NITRA
KOŠICE
B. BYSTRICA
PREŠOV
POPRAD
BRATISLAVA

FACEBOOKOVá
SúťAž

Kopletné
podmienky
FB súťaže tu.

x KOMPLETNé PODMIENKY FB SúťAžE
VYBEER SA VON

Doplnková súťaž na Facebooku

 1. Doplnková súťaž prebieha v rovnakom čase ako Súťaž, na území Slovenskej republiky vo vybraných Horeca prevádzkach, a to v každú stredu v čase odo dňa 05.04. 2017 do dňa 26.04.2017.
 2. Doplnkovej súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá:
  1. a) má vek minimálne 18 rokov,
  2. b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  3. c) odfotí seba a svojich kamarátov vo vybranej Horeca prevádzke, v ktorej sa zapojil do súťaže a vloží túto fotografiu na svoj facebookový profil s hashtagom #vybeersavon, pričom tak musí urobiť počas ktorejkoľvek zo súťažných stried, do záverečnej v danej vybranej Horeca prevádzke, kde sa nachádza. Súťažiaci tak môže urobiť počas všetkých súťažných stried a počet fotiek je neobmedzený, uverejnené snímky však musia byť v súlade s dobrými mravmi.
 3. Vložením fotografie na svoj facebookový profil s hashtagom #vybeersavon prejaví súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v článku VIII tohto štatútu a súhlas s pravidlami doplnkovej súťaže uvedenými v tomto štatúte.
 4. Organizátor podľa vlastného uváženia, vyberie z fotografií zapojených do doplnkovej súťaže, spĺňajúcich pravidlá doplnkovej súťaže, desať víťazných fotografií, a zoznam výhercov doplnkovej súťaže zverejní, vždy najneskôr do šiestich dní od dotknutej stredy, na facebookovej stránke Milujem pivo a webe Súťaže www.vybeersavon.sk. Každý súťažiaci, ktorého fotka bude označená ako víťazná, získa od Organizátora kartón piva v plechovkách, t.j. 24 plechoviek x 0,5l piva.
 5. Organizátor bude výhercov kontaktovať prostredníctvom facebooku a požiada výhercu o poskytnutie mena, priezviska, dátumu narodenia, telefónneho čísla a adresy na doručenie výhry.
 6. Výhercovi bude výhra doručená kuriérom. Výherca, resp. osoba, ktorá od kuriéra prevezme výhru, bude povinná občianskym preukazom preukázať, že má vek rovný alebo vyšší ako 18 rokov, t.j. preukázať, že sú splnené podmienky zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
 7. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 30 dní od úplného skončenia Súťaže skontaktovať výhercu prostredníctvom Facebooku alebo víťaz do 30 dní od skončenia Súťaže neoznámi Organizátorovi meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a adresu na doručenie výhry, Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výhru bez kompenzácie.
 8. Ak kuriér vráti Organizátorovi zaslanú výhru ako nedoručiteľnú z akéhokoľvek dôvodu (t.j. výhru sa kuriérovi nepodarí výhercovi doručiť z akéhokoľvek dôvodu), nárok výhercu na výhru zaniká a Organizátor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.
mobile

APRíLOVé STREDY Sú FOTOGRAFICKé
STREDY. ODFOť SA S PARTIOU VO VYBEERANEJ
PREVáDZKE, DAJ #VYBEERSAVON
A KAžDý TýžDEŇ MôžEš VYHRAť KARTóN PIVA.

VýHERCOVIA 5. 4. 2017

Alexandra Sekeráková
Ivan Kokles
Janči Hnizdo
Martin Ješko
Matej Zlatoš
Peter Fűri
Stefan Petro
Stela Holá
Tibi Béreš
Tomi Solar
VíťAZNé FOTKY FB SúťAžE ZO STREDY 5. 4. 2017 NáJDEš TU

VýHERCOVIA 12. 4. 2017

Dušan Dinazzo
Ema Horeličanová
Niky Zilíz
Adam Zelenak
Anna Gallasová
Joži Mikita
Andrea Ruislova
Daniel Ondo
Miroslav Weiss
VíťAZNé FOTKY FB SúťAžE ZO STREDY 12. 4. 2017 NáJDEš TU

VýHERCOVIA 19. 4. 2017

Mária Majka Bojtošová
Daniela Džubinská
Soňa Jakubíková
Tomáš Tomi Lackovič
Lacike Poliak
Dávid Ečegi
Martin Hýll
Phaiprap Bauer
Miki Urgela
VíťAZNé FOTKY FB SúťAžE ZO STREDY 19. 4. 2017 NáJDEš TU

VýHERCOVIA 26. 4. 2017

Denis Timon Duchoslav
Erika Danková
Filip J. Kopernický
Filip Vydra
Frederik Geci
Matúš Kompas
Michal Zlatoš
Miriam Ištoňová
Peter Nemček
Veronika Capcarová
Zdenka Polakovičová
Zuzana Halásová
VíťAZNé FOTKY FB SúťAžE ZO STREDY 26. 4. 2017 NáJDEš TU
VíťAZNé FOTKY FB SúťAžE ZO STREDY 19. 4. 2017 NáJDEš TU
VíťAZNé FOTKY FB SúťAžE ZO STREDY 26. 4. 2017 NÁJDEŠ TU

VYBEERANé fakty o pive

Egyptstké pyramídy
stoja vďaka pivu 

Veru tak. Pivo je tu odjakživa (4000 rokov p.n.l.). Podľa niektorých archeológov aj egyptské pyramídy stoja vďaka pivu. Robotníci pyramíd dostávali totiž denne prídel štyroch pív. Babylončania zase brali varenie piva tak vážne, že ak niekto uvaril zlé pivo mohol dostať trest smrti utopením ho v ňom. A v stredoveku bolo dokonca bezpečnejšie piť pivo ako vodu, ktorá bola veľmi znečistená.

4 suroviny
= 40 000 druhov piva 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že zo 4 prírodných surovín sa veľa muziky nenarobí. Pivo je dôkazom, že len jačmeň, chmeľ, kvasnice a voda stačia na vytvorenie nekonečnej kombinácie „pesničiek“. Nevieme presne koľko rôznych druhov piva na svete existuje, ale niektorí odhadujú ich počet až na 40 000.

Pivo
(n)a
zdravie 

Len aby sa nezabudlo. Pivo je nízko kalorický nápoj obsahujúci bielkoviny a sacharidy. Bohatý je tiež na minerály a stopové látky ako sú horčík, draslík, fosfor, kremík, selén, zinok, meď a chróm, ako aj na vitamíny B a prírodné antioxidanty. Je tiež napríklad vhodný ak prírodný iontový nápoj po akejkoľvek fyzickej aktivite.

V našom pive sa snúbia
slovenské suroviny 

Viac ako 80 % surovín použitých pri výrobe piva pochádza zo Slovenska. A kedy je pivo kvalitné? Ak má sýtu, priezračnú a jagavú farbu (okrem nefiltrovaných pív). Pena sa pekne drží a krúžkuje po stene pohára. Vôňa je čistá a chmeľová a chuť má byť svieža, sladová, chmeľovo horká a u tmavých pív objavíte plnú, karamelizovanú, sladkastú chuť.

Pivo vychladené na 
7 - 10°C
chutí najlepšie 

Alebo skladovať na povestnom siedmom schode. Pivní sládkovia a fajnšmekri to majú odskúšané. Kvalitu piva je možné najlepšie posúdiť, ak je správne vychladené pri teplote 7 - 10°C, čo je teplota, pri ktorej sa má podávať alebo čapovať.

Pivo je nalepším
celoročným osviežením 

Obrovský výber rôznych druhov piva ponúka príležitosť rozhodovať sa podľa chuti, farby, nálady alebo situácie. Svetlé, tmavé, nealkoholické, ochutené i špeciály vystihnú tú pravú atmosféru večera stráveného vo dvojici či s celou partiou.
PIVO JE SUPER, TAK neváhaj
a vybeer sa NA JEDNO!
varovanie2017 All rights reserved